Регистрација на :

ТП-Трговец поединец,

ДОО- Друштво со ограничена одговорност

ДООЕЛ - Друштво со ограничена одговорност единечно лице